A collective voice for literature and languages in Scotland

2018-2023 Draft Gaelic Language Plan

The second iteration of the National Library of Scotland’s Gaelic Language Plan is now out for public consultation.

The plan will remain open for this period of consultation from 19 January 2018 to 16 March 2018.

The Library is seeking the views and comments of interested individuals, businesses and local and national Gaelic organisations, regarding the content of its Draft Gaelic Language Plan which, once finalised, will cover the period 2018-2023.

All views and comments will be fully considered before the final draft of the plan is produced at the end of the eight-week period.

If you have any comments or queries regarding the content of the plan, please do send an email to GaelicLanguagePlan@nls.uk.

 

2018-2023 Dreachd Phlana Ghàidhlig

Thathar a’ dèanamh co-chomhairle phoblach air an dàrna tionndadh den Phlana Ghàidhlig aig Leabharlann Nàiseanta na h-Alba aig an àm seo.

Bidh a’ cho-chomhairle fosgailte eadar 19 Faoilleach 2018 agus 16 Màrt 2018.

Tha an Leabharlann a’ sireadh bheachdan bho dhaoine agus buidhnean aig a bheil ùidh sa chùis, a’ gabhail a-steach buidhnean Gàidhlig aig an ìre ionadail is nàiseanta, air an dreachd Phlana Ghàidhlig aige airson 2018-2023.

Thèid cnuasachadh air na beachdan uile a gheibhear sa cho-chomhairle mus tèid an dreachd mu dheireadh den phlana fhoillseachadh aig deireadh nan ochd seachdainean co-chomhairleachaidh.

Ma tha beachd no ceist sam bith agad mu shusbaint a’ phlana, cuir post-d gu GaelicLanguagePlan@nls.uk.

 

 

Tags: ,
February 26, 2018

0 Comments

Leave a Reply