A collective voice for literature and languages in Scotland

Prìosanachd nan Còisir / The Choirs’ Imprisonment by Sandy NicDhòmhnaill Jones

Tha sinn air ar dòigh a bhith a’ foillseachadh ar ciad Òraid Litreachais de 2021 – dàn dealasach le Sandaidh NicDhòmhnaill Jones, Bàrd a’ Chomuinn Ghàidhealaich, a tha cliùiteach mar bhàrd, seinneadair, co-ghleusaiche, clarsair agus cànanaiche, mu bhacaidhean air luchd-ealain tron ghlasadh-sluaigh.

Leugh Prìosanachd nan Còisir / The Choirs’ Imprisonment

Faodaidh tu cuideachd èisteachd ri Sandaidh a’ leughadh an dàin aice sa Ghàidhlig agus an uair sin sa Bheurla air SoundCloud. Gheibhear seo fo na pìosan sgrìobhte air ar làraich-lìn aig a’ cheangal gu h-àrd.

Gabh pàirt sa chòmhradh air Twitter a’ cleachdadh #LiteratureTalks2021

Bidh LAS a’ coimiseanadh Literature Talks 2021 – sreath de pìosan sgrìobhaidh leis na prìomh sgrìobhadairean agus luchd-litreachais ann an Alba, ag iarraidh orra còmhradh a thòiseachadh gus atharrachaidhean san àrainneachd litreachais a bhrosnachadh.

*

We’re thrilled to launch our first Literature Talks commission of 2021 – a passionate poem on the frustrations of artists in lockdown by Gaelic Crowned Bard, prizewinning poet, singer, composer, harpist and linguist, Sandy NicDhòmhnaill Jones.

Read Prìosanachd nan Còisir / The Choirs’ Imprisonment

You can also listen to Sandy reading her poem in Gaelic followed by the translation in English via SoundCloud. The link is included below the written version on the above link.

Please join the conversation on Twitter using #LiteratureTalks2021

Literature Talks 2021 is a series of pieces commissioned by LAS, asking Scotland’s leading writers and literature producers to respond to the literary landscape by starting a conversation that challenges us to make change happen.

Tags: , , , ,
July 8, 2021

0 Comments

Leave a Reply