A collective voice for literature and languages in Scotland

Digital technology to be a mainstay of the Gaelic Books Council in 2021

A dh’aindeoin dùbhlan na bliadhna 2020 do ghnìomhachas an fhoillseachaidh ann an Alba, tha Comhairle nan Leabhraichean air soirbheachadh, tro teicneòlas didseatach, air taic a chumail ri sgrìobhadairean agus foillsichearan, agus air cliù litreachas na Gàidhlig àrdachadh ann an Alba agus gu h-eadar-nàiseanta. Leanaidh an cuideam seo air tachartasan agus reic air-loidhne tron bhliadhna 2021 agus thèid làrach-lìn ùr a chur air bhonn as t-Earrach a bheir barrachd fiosrachaidh is roghainnean do luchd-ceannachd leabhraichean.

B’ fheudar bùth-leabhraichean Chomhairle nan Leabhraichean ann an Glaschu a dhùnadh airson còrr is trì mìosan nuair a thòisich an glasadh-sluaigh sa Mhàrt 2020, agus a-rithist rè an dàrna sgapadh den a’ Choròna-bhìoras sa gheamhradh. Gu fortanach, bha e comasach reic caillte fhaighinn air ais tro reic air-loidhne, a chaidh suas 115% ann an 2020 an taca ri 2019. Bha reic air-loidhne ga bheathachadh le fàs ùidh ann an ionnsachadh na Gàidhlig am measg a’ phobaill agus soirbheachas leabhraichean ùra bho foillsichearan Albannach neo-eisimeileach le taic bho Chomhairle nan Leabhraichean, leithid 100 Dàn as Fheàrr Leinn deasaichte le Pàdraig MacAoidh and Jo NicDhòmhnaill (Luath Press) agus Air an Oir le Iain D. Urchardan (Acair).

Bha tachartasan air-loidhne cudromach don Chomhairle ann an 2020 a thaobh a bhith conaltradh le leughadairean Gàidhlig agus a’ tairgsinn chothroman cosnaidh do sgrìobhadairean aig àm doirbh do dhaoine a bhios ag obair air an cinn fhèin. Thòisich seo le sreath de ochd bhidiothan bàrdachd a choimiseanaich a’ Chomhairle bho diofar bhàird. Nam measg bha ‘An Cruth-atharrachaidh’, dàn le Eòghan Stiùbhart a fhuair thairis air 3,000 seallaidhean air na meadhanan sòisealta. Cuideachd air a’ phrògram bha tachartas bàrdachd mar phàirt den Mhòd Nàiseanta Rìoghail Air-loidhne agus caochladh leabhraichean gan cur air bhog air Zoom, a’ gabhail a-steach An Gille, am Famh, an Sionnach ’s an t-Each (Luath Press), an tionndadh Gàidhlig den a’ ‘bestseller’ aig Teàrlach Mackesy, The Boy, the Mole, the Fox and the Horse. Cho math ri daoine bho air feadh Alba, bha daoine a’ coimhead nan tachartasan seo ann an dùthchannan eile cho fad air falbh ris na Stàitean Aonaichte.

Bha na Duaisean Litreachais 2020 cuideachd air an lìbhrigeadh air-loidhne an-uiridh. Chaidh a’ chuirm a chraoladh air YouTube, le duaisean gan toirt seachad ann an ceithir raointean (ficsean, neo-fhicsean, bàrdachd agus leabhraichean cloinne) airson leabhraichean foillsichte rè na bliadhna a dh’fhalbh, agus dà dhuais eile airson làmh-sgrìobhainnean neo-fhoillsichte do dh’inbhich agus do chloinn. Bha an craoladair Niall Iain Dòmhnallach na fhear an taighe airson na cuirme, leis an t- seinneadair Joy Dunlop agus am preasantair telebhisean cloinne ainmeil Donaidh Dòtaman am measg nan aoighean sònraichte a bha a’ toirt seachad dhuaisean. Bha ceòl na h-oidhche leis a’ chòmhlan-ciùil Ghàidhlig eileagtronaigeach, Whyte.

Le sgoiltean agus sgoiltean-àraich dùinte, chaidh Leugh is Seinn le Linda – pròiseact leis a’ Chomhairle a bhios a’ toirt sheiseanan de sgeulachdan, òrain agus geamannan do chloinn, air an lìbhrigeadh le preasantair telebhisean cloinne air BBC ALBA, Linda NicLeòid – a ghluasad air-loidhne cuideachd. Bha luchd-amhairc uaireannan cho mòr ri 400 teaghlach a’ coimhead nan seiseanan air YouTube gach seachdain. Nuair a thill na sgoiltean san t-Sultain, thòisich a’ Chomhairle ag obrachadh còmhla ri e-Sgoil gus seiseanan air-loidhne de Leugh is Seinn le Linda a thabhann do chloinn ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig air feadh na h-Alba, a’ ruigsinn còrr is 660 sgoilearan. Chuir Leugh is Seinn crìoch air a’ bhliadhna le partaidh Nollaig air-loidhne. Leugh Linda ‘An Oidhche ron Nollaig’ le Clement Clarke Moore don chloinn, a chaidh a chur dhan a’ Ghàidhlig leis an sgrìobhadair chliùiteach, Mòrag Anna NicNèill agus thàinig Bodach na Nollaig fhèin a chèilidh!

Tha a’ Chomhairle cuideachd air a bhith trang a’ roinn taic-airgid air sgrìobhadairean agus ùghdaran gus leabhraichean ùra a chruthachadh ann am farsaingeachd de ghnèithean-sgrìobhaidh, le 16 sgrìobhadair agus 20 foillsichear a’ faighinn thabhartasan bhon Chomhairle ann an 2020. Ann an 2021, bidh leughadairean a’ cur fàilte air leithid Tuathanas nan Creutairean le Seòras Orwell air eadar-theangachadh le Aonghas Pàdraig Caimbeul (Luath Press), an nobhail eucoir dhrùidhteach Hiort le Iain Fionnlagh MacLeòid (CLÀR) agus Sgeulachdan Gàidhlig Iain Mhic a’ Ghobhainn deasaichte le Iain MacDhòmhnaill agus Moray Watson (Scottish Gaelic Texts Society), cruinneachadh cudromach far am bi na sgeulachdan Gàidhlig aig Mac a’ Ghobhainn foillsichte còmhla airson a’ chiad uair.

Tha obair air leasachadh sgrìobhadairean cuideachd a’ leantainn a dh’aindeoin a’ ghlasaidh-sluaigh, leis a’ Chomhairle ag obrachadh còmhla ri Urras Leabhraichean na h-Alba agus Playwrights’ Studio Scotland gus sgrìobhadairean a mheantradh aig diofar cheumannan nan cùrsaichean-obrach. Tha co-fharpaisean sgrìobhaidh cuideachd ri thighinn, le aon a’ comharrachadh 1,500 bliadhna bho rugadh Calum Cille fosgailte an-dràsta, agus tèile a’ comharrachadh 100 bliadhna bho rugadh an t-Ollamh Ruaraidh MacThòmais, ciad Cathraiche Comhairle nan Leabhraichean, ri fhosgladh nas fhaide air adhart am bliadhna. Bidh a’ cho-fharpais seo mar phàirt de dh’iomairt nas fharsainge aig a’ Chomhairle gus beatha an Ollaimh MhicThòmais a chomharrachadh ann an 2021.

Ann a bhith a’ toirt a h-uile càil seo gu buill, tha a’ Chomhairle air taic fhaighinn bho Bòrd na Gàidhlig agus Alba Chruthachail, airson prìomhachas a chur air amasan Plana Nàiseanta na Gàidhlig agus air Ro-innleachd nan Ealain airson Alba, le fòcas air sàr-mhathas sna h-ealain agus àrdachadh cleachdadh na Gàidhlig. Tha dìlseachd an luchd-ceannaich againn agus fialaidheachd thabhairtearan fa-leth air a bhith riatanach ann a bhith a’ beathachadh Comhairle nan Leabhraichean tro 2020, agus tha sinn a’ coimhead le misneachd gu 2021. 

Notaichean do Luchd-deasachaidh 

’S i Comhairle nan Leabhraichean am prìomh bhuidheann le dleastanas airson taic a chumail ri ùghdaran agus ri foillsichearan Gàidhlig na h-Alba, agus airson ìomhaigh is ruigsinneachd leabhraichean Gàidhlig a thogail ann an Alba agus gu h-eadar-nàiseanta. ’S e carthannais chlàraichte a th’ ann an Comhairle nan Leabhraichean, a bhios a’ faighinn maoineachadh bho Bhòrd na Gàidhlig agus Alba Chruthachail. 

Airson barrachd fiosrachadh cuiribh fios gu Alison Lang air alison@gaelicbooks.org

 

ENGLISH

2020 was a year like no other for the publishing industry in Scotland, and many publishers have faced significant challenges, but by adapting to digital technology the Gaelic Books Council has been able to support Scottish Gaelic authors and publishers and to raise the profile of Gaelic literature in Scotland and internationally. The focus on digital events and online book sales is set to continue as the Gaelic Books Council’s programme for 2021 gets underway, with a new website set to launch in the spring.

The lockdown measures introduced in March 2020 forced the closure of the Gaelic bookshop in Glasgow for more than three months, and again with the second wave of the pandemic in the winter. Fortunately, the initial loss in book sales was mitigated by online sales through gaelicbooks.org, which rose 115% in 2020 compared with 2019. Online sales were driven by the increasing interest in learning the language, and by the success of new titles produced by independent Scottish publishers with grant funding from the Gaelic Books Council, such as Peter Mackay and Jo MacDonald’s 100 Dàn as Fheàrr Leinn / 100 Favourite Gaelic Poems (Luath Press) and John Urquhart’s Air an Oir (Acair).

Moving literary events online early in the first lockdown was a vital element of the Gaelic Books Council’s success in engaging with readers during 2020, and in continuing to offer Gaelic writers opportunities to earn income during a difficult time for freelancers. This started with the commissioning of a series of eight poetry videos. One video featuring the poem ‘An Cruth-atharrachaidh’ by Eòghan Stewart was viewed over 3,000 times on social media. The GBC also hosted a live poetry event as part of the Virtual Royal National Mòd in October and several online book launches via Zoom, including the launch of the Gaelic translation of Charlie Mackesy’s bestseller, The Boy, the Mole, the Fox and the Horse An Gille, am Famh an Sionnach ’s an t-Each) (Luath Press), attracting large audiences from as far afield as America.

Another event which had to be moved online was the Gaelic Literature Awards 2020. The ceremony was streamed on YouTube, with prizes awarded in four categories (fiction, non-fiction, poetry and children’s books) for titles published during the previous year, and a further two prizes for the best unpublished manuscripts for children and adults’ books. The awards ceremony was hosted by broadcaster Niall Iain MacDonald with guest presenters including weather reporter Joy Dunlop and popular children’s TV presenter Donnie Dòtaman. Viewers were also treated to a music video from the Gaelic electronic band, Whyte during the interlude.

With schools and nurseries closed, the popular Leugh is Seinn le Linda (Read and Sing with Linda) sessions also moved online, with as many as 400 households tuning in weekly to enjoy Gaelic stories and songs on YouTube with BBC ALBA children’s television presenter, Linda MacLeod. When the schools returned in September, the GBC partnered with online learning platform e-Sgoil to provide Leugh is Seinn le Linda to pupils in Gaelic Medium Education across Scotland, reaching more than 660 pupils. Leugh is Seinn le Linda ended the year with an online Christmas party featuring a Gaelic rendition of Clement Clarke Moore’s ‘’Twas the Night Before Christmas’ (An Oidhche ron Nollaig), translated by award-winning writer Morag Ann MacNeil, and an appearance from Santa himself!

Behind the scenes, new books are in the pipeline and authors continue to benefit from GBC commission grants, with 16 writers and 20 publishers receiving support in 2020 to produce new books across a range of genres. In 2021, readers can look forward to the first Gaelic version of a George Orwell novel, Animal Farm translated by Angus Peter Campbell (Luath Press), exciting crime novels like Hiort by Iain Finlay Macleod (CLÀR) and timeless anthologies including Sgeulachdan Gàidhlig Iain Mhic a’ Ghobhainn, the first complete collection of Iain Crichton Smith’s Gaelic short stories, edited by Ian MacDonald and Moray Watson (Scottish Gaelic Texts Society).

The Gaelic Books Council’s writer development programmes also continue despite the lockdown, partnering with Scottish Book Trust and with Playwrights’ Studio Scotland to mentor writers at different stages of their careers. Several writing competitions are also planned for 2021, including one to mark 1,500 years since the birth of St Columba which is currently open for entries, and another to mark the centenary of the first Chair of the Gaelic Books Council, Professor Derick Thomson’s birth, which will be part of a wider GBC initiative celebrating Professor Thomson’s life during 2021.

In achieving all of this, the Gaelic Books Council has had the continuing support of its two main funders, Bòrd na Gàidhlig and Creative Scotland, prioritising the aims of the National Plan for Gaelic and of the Arts Strategy for Scotland with an emphasis on artistic excellence and increasing Gaelic usage. The loyalty of our customers and the generosity of individual donors have also been vital in sustaining the organisation throughout 2020, and we look with confidence to the coming year.

Notes for editors: 

The Gaelic Books Council is the lead organisation supporting Scottish Gaelic writers and publishers, through grants, writer development, and the promotion of reading and enjoyment of literature. It is a registered charity and receives funding from Bòrd na Gàidhlig and Creative Scotland. 

For more information and quotes, please contact Alison Lang on alison@gaelicbooks.org 

January 26, 2021

The Gaelic Literature Awards 2020 shortlists / Na Duaisean Litreachais 2020 geàrr-liostaichean

Tha Comhairle nan Leabhraichean air geàrr-liostaichean nan Duaisean Litreachais 2020 fhoillseachadh. Tha duaisean rim faighinn ann an sia roinnean, eadar leabhraichean a chaidh fhoillseachadh bho 1 Cèitean 2019 gu 30 Giblean 2020, agus làmh-sgrìobhainnean nach eil fhathast ann an clò.

An Leabhar Ficsein as Fheàrr (Duais Chomann Gàidhealach Lunnainn)

Air an Oir, Iain D. Urchardan (Acair)
An Tiortach Beag agus Sgeulachdan Eile, Mòrag Anna NicNèill (Acair)
Cuibhle an Fhortain, Mòrag Law (Luath Press)
Dà Shamhradh ann an Raineach, Graham Cooper (Luath Press)

 

An Leabhar Bàrdachd as Fheàrr (Duais Ruaraidh MhicThòmais)


Ceum air Cheum / Step by Step, Crìsdean MacIlleBhàin (Acair)
Cluaintean Uaine, Seòras Moireach agus Dòmhnall MacIllÌosa (Acair)
Dàin nan Dùil, Deborah Moffatt (CLÀR)
Nàdar De / Some Kind Of, Pàdraig MacAoidh (Acair)

 

An Leabhar Neo-fhicsein as Fheàrr (Duais Dhòmhnaill Meek)

Às na Freumhan, Timothy Currie Armstrong (Clò Ostaig)
Eadar Dà Shaoghal / Between Two Worlds, Dòmhnall MacLeòid (Acair)
Seòl mo Bheatha, Dòmhnall Eachann Meek (CLÀR)
The Highest Apple / An Ubhal As Àirde
, deas. Wilson McLeod & Mìcheal Newton (Francis Boutle)

 

An Leabhar as Fheàrr do Chloinn/Òigridh


Calum agus àirne Mhoire, Flòraidh NicDhòmhnaill (Flòraidh NicDhòmhnaill)
Mo Ghranaidh agus an Losgann Mòr, Marie C. NicAmhlaigh, (Acair)
Tintin: Ciste Chastafiore, Hergé, eadar-th. Raghnaid Sandilands (Dalen Ltd)
Tintin: Slat-rìoghail Rìgh Ottokar, Hergé, eadar-th. Raghnaid Sandilands (Dalen Ltd)

 

Làmh-sgrìobhainn Neo-fhoillsichte as Fheàrr do Chloinn/Òigridh
Ailig agus an Dalek Gàidhlig, Shelagh Chaimbeul
Cèic airson Màiri, Uilleam Moireach
Donaidh Dathach, Gwen Bowie
’S toigh leam slug salach, Ceitidh Hutton

 

Làmh-sgrìobhainn Neo-fhoillsichte as Fheàrr do dh’Inbhich
Àm nan Aisling Àraid, Robbie A. MacLeòid
Anns a’ Chiaradh, Rody Gorman
cruthan , Nathaniel Harrington
Linne Dhomhainn, Alistair Paul

Thèid na duaisean a thoirt seachad Diardaoin 17 Sultain 2020, ann an tachartas bhidio a thèid a chraoladh air YouTube, Facebook agus Twitter.

Tha Comhairle nan Leabhraichean an comain Chomann Gàidhealach Lunnainn airson taic a chumail ris an duais airson an leabhair fhicsein as fheàrr. Tha sinn taingeil do theaghlach Ruaraidh MhicThòmais, nach maireann, airson cead ainm an athar a chur air an duais airson an leabhair bhàrdachd as fheàrr. Agus tha sinn cuideachd a’ toirt taing don Ollamh Dòmhnall Meek airson cead ainm a chur air an duais airson leabhar neo-fhicsein, agus airson a thaic leantainneach do Chomhairle nan Leabhraichean thairis air na bliadhnaichean.

Gheibhear barrachd fiosrachaidh bho Alison Lang aig alison@gaelicbooks.org no 07949618557.

Notaichean do luchd-deasachaidh

Is e Comhairle nan Leabhraichean a’ phrìomh bhuidheann ann an Alba a tha a’ toirt taic do sgrìobhadh agus foillseachadh sa Ghàidhlig. Is e buidheann charthannais a th’ ann an Comhairle nan Leabhraichean, a tha a’ faighinn maoineachadh bho Alba Chruthachail agus Bòrd na Gàidhlig.

Bho 2010 gu 2019, bha Comhairle nan Leabhraichean a’ brosnachadh sgrìobhadh ùr sa Ghàidhlig le Duais Dhòmhnaill Meek, a’ comharrachadh nan làmh-sgrìobhainnean neo-fhoillsichte as fheàrr. Is e 2020 a’ chiad bhliadhna de na Duaisean Litreachais, a tha a’ fosgladh na farpais gu leabhraichean foillsichte, a bharrachd air leabhraichean nach eil fhathast ann an clò. Chithear na leabhraichean a fhuair Duais Dhòmhnaill Meek aighttps://gaelicbooks.org/index.php?route=information/information&cat=3&information_id=198.

www.gaelicbooks.org

 

 English

The Gaelic Literature Awards 2020 shortlists

The Gaelic Books Council (Comhairle nan Leabhraichean) has announced the shortlists for the Gaelic Literature Awards 2020. Prizes are to be awarded in six categories, for titles published between 1 May 2019 and 30 April 2020, and for unpublished manuscripts.

Best Fiction Book (Highland Society of London Prize)

Air an Oir, John D. Urquhart (Acair)
An Tiortach Beag agus Sgeulachdan Eile, Morag Ann MacNeil (Acair)
Cuibhle an Fhortain, Morag Law (Luath Press)
Dà Shamhradh ann an Raineach, Graham Cooper (Luath Press)

 

Best Poetry Book (Derick Thomson Prize)


Ceum air Cheum / Step by Step, Christopher Whyte (Acair)
Cluaintean Uaine, George L. Murray and Donald Gillies (Acair)
Dàin nan Dùil, Deborah Moffatt (CLÀR)
Nàdar De / Some Kind Of, Peter Mackay (Acair)

 

Best Non-fiction Book (Donald Meek Prize)


Às na Freumhan, Timothy Currie Armstrong (Clò Ostaig)
Eadar Dà Shaoghal / Between Two Worlds, Donald MacLeod (Acair)
Seòl mo Bheatha, Donald E. Meek (CLÀR)
The Highest Apple / An Ubhal As Àirde, ed. Wilson McLeod & Michael Newton (Francis Boutle)

 

Best Book for Children/Young People


Calum agus àirne Mhoire, Flora MacDonald (Flora MacDonald)
Mo Ghranaidh agus an Losgann Mòr, Marie C. Macaulay, (Acair)
Tintin: Ciste Chastafiore, Hergé, trans. Raghnaid Sandilands (Dalen Ltd)
Tintin: Slat-rìoghail Rìgh Ottokar, Hergé, trans. Raghnaid Sandilands (Dalen Ltd)

 

Best Unpublished Manuscript for Children/Young People
Ailig agus an Dalek Gàidhlig, Shelagh Campbell
Cèic airson Màiri, William Murray
Donaidh Dathach, Gwen Bowie
’S toigh leam slug salach, Ceitidh Hutton

 

Best Unpublished Manuscript for Adults
Àm nan Aisling Àraid, Robbie A. MacLeod
Anns a’ Chiaradh, Rody Gorman
cruthan , Nathaniel Harrington
Linne Dhomhainn, Alistair Paul

The prizes will be awarded on Thursday 17 September 2020 in an online event to be broadcast on YouTube, Facebook and Twitter.

The Gaelic Books Council is grateful to the Highland Society of London for sponsoring the prize for the best fiction book. We thank the family of Derick Thomson for their permission to name the prize for best poetry book after their late father. We also thank Professor Donald Meek for lending his name to the prize for the best non-fiction book, and for his continued support for the Gaelic Books Council over the years.

Further information is available from Alison Lang at alison@gaelicbooks.org or 07949618557.

Notes for editors

The Gaelic Books Council (Comhairle nan Leabhraichean) is the lead organisation in Scotland supporting writing and publishing in Gaelic. It is a registered charity and receives funding from Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.

From 2010 to 2019, the Gaelic Books Council encouraged and celebrated new Gaelic writing with the Donald Meek Award, offering an annual prize for the best unpublished manuscript. 2020 is the first year of the new Gaelic Literature Awards, opening up the competition to include titles newly in print as well as unpublished manuscripts. Information about previous winners of the Donald Meek Award is available at:

https://gaelicbooks.org/index.php?route=information/information&cat=3&information_id=198.

August 28, 2020

Litir gu Glaschu | Letter to Glasgow

Bidh iad ag ràdh gu bheil ‘daoine a’ cur ri Glaschu’, ach dè tha a’ tachairt às aonais nan daoine ri sràidireachd a-muigh? Ciamar a tha an glasadh-sìos air ar beatha sa bhaile atharrachadh, agus dè bhios eadar-dhealaichte nuair a thig sinn a-mach a-rithist?

Tha Glaschu Beò agus Comhairle nan Leabhraichean ag iarraidh muinntir a’ bhaile agus Gaidheil Ghlaschu Litir gu Glaschu a sgrìobhadh, a’ cur an cèill na smuaintean aca aig an àm annasach seo. Bidh an fharpais a’ ruith gu 29 Ògmhios 2020, agus thèid aon litir a thaghadh airson duais £500 is thèid fhoillseachadh air-loidhne.

Feumaidh an sgrìobhadair a bhith 18 bliadhna a dh’aois no nas sine, agus feumaidh an litir a bhith sa Ghàidhlig agus nas lugha na 750 facal.

Thuirt Alison Lang, Stiùiriche Chomhairle nan Leabhraichean:
“An-uiridh, nuair a rinn Glaschu Beò a’ chiad fharpais airson ‘Litir gu Glaschu’, bha an litir a bhuannaich a’ bruidhinn mu cho trang is beothail ’s a bha am baile, ach tha cùisean eadar- dhealaichte a-nis. Tha daoine air a bhith cruthachail ged a tha iad glaiste a-staigh, agus tha sinn an dòchas gum bi an fharpais seo a’ brosnachadh sgrìobhadairean a bhith a’ cur an cèill am beachdan air Glaschu aig an àm neònach seo.”

Thuirt an Comhairliche Daibhidh Dòmhnallach, Cathraiche Ghlaschu Beò agus Iar- cheannard Chomhairle Baile Ghlaschu:
“Tron duilgheadas seo tha muinntir Ghlaschu air a bhith a’ lorg dòighean ùra a bhith a’ conaltradh ri chèile aig astar sàbhailte, agus tha an fharpais ‘Litir gu Glaschu’ a’ toirt deagh chothrom do luchd na Gàidhlig a bhith a’ bruidhinn ris a’ choimhearsnachd aca. Tha mi a’ coimhead le fiùghair ris na litrichean aca a leughadh, airson sealladh sònraichte fhaighinn air a’ bhaile mhòr againn aig an àm duilich seo.”

Airson nan riaghailtean gu lèir agus fios mu bhith a’ cur a-steach tagradh, faic glasgowlife.org.uk/gaelicarts

Ceistean bho na meadhanan gu: Joe Sanders, Oifigear Reic is Margaidheachd Chomhairle nan Leabhraichean, aig joe@gaelicbooks.org

Fios do luchd-deasachaidh:
Mu dheidhinn Chomhairle nan Leabhraichean
Is e Comhairle nan Leabhraichean a’ phrìomh bhuidheann a tha a’ cumail taic ri sgrìobhadairean agus foillsichearan Gàidhlig. Is e buidheann-carthannais chlàraichte a th’ ann (SC025026) agus tha e a’ faighinn maoineachadh bho Bhòrd na Gàidhlig agus Alba Chruthachail.
www.gaelicbooks.org

Mu dheidhinn Ghlaschu Beò

Is e buidheann-carthannais neo-eisimeileach a th’ ann an Glaschu Beò, a bhios a’ tairgsinn cultar, chur-seachadan agus sheirbheisean foghlaim choimhearsnachd do mhuinntir Ghlaschu agus daoine a tha a’ tadhal air a’ bhaile às leth Comhairle Baile Ghlaschu. Ann an 2018/19 bha làthaireachd 19 muillean aig tachartasan aig na h-ionadan agus na fèisean againn.

Ri linn suidheachadh caochlaideach a’ choronabhìorais tha na h-ionadan againn dùinte an- dràsta. Tha sinn air mòran de na tachartasan againn a thaobh cultar, spòrs agus ionnsachadh a chur air-loidhne. Airson faighinn a-mach mun phrògram air-loidhne ùr againn cleachd #GlasgowLifeGoesOn airson fios a lorg air na meadhanan sòisealta no faic https://www.glasgowlife.org.uk/glasgow-life-goes-on

***

They say ‘People make Glasgow’, so what is Glasgow without the people pounding its famous streets? How has the lockdown changed life in the city, and what will be different when we emerge again?

Glasgow Life and the Gaelic Books Council are inviting Glaswegians and Glasgow Gaels to write a Letter to Glasgow, to share their thoughts about this great city at an extraordinary time. The competition runs until 29 June 2020, after which one winner will be chosen from all entries. The winning entry will receive a £500 cash prize and their letter will be published online.

The only conditions of entry are that the letter writer must be aged 18 or over and that their letter must be written in Gaelic and no longer than 750 words.

Alison Lang, Director of the Gaelic Books Council, said:
“Last year, Glasgow Life ran its first ‘Letter to Glasgow’ competition. The winning entry celebrated the city’s bustle and vitality, but this year things are very different. People’s creativity and resilience during the lockdown have been inspiring, and we hope this competition will encourage writers to express their feelings about Glasgow in these strange times.”

Councillor David McDonald, Chair of Glasgow Life and Depute Leader of Glasgow City Council, said:
“Throughout this crisis, Glaswegians have been finding original ways to communicate with each other while social distancing and the ‘Letter to Glasgow’ competition is a great opportunity for Gaelic-speakers to address their community. I look forward to reading their correspondence, which is bound to offer illuminating insight into the life of our great city during this challenging period.”

For full terms and conditions, and to find out how to submit your entry, visit glasgowlife.org.uk/gaelicarts

Press inquiries to: Joe Sanders, Sales and Marketing Officer, Gaelic Books Council, at joe@gaelicbooks.org.

Notes to editors:

About the Gaelic Books Council

Comhairle nan Leabhraichean (the Gaelic Books Council) is the lead organisation supporting Gaelic writers and publishers in Scotland. It is a registered charity (no SC025026) and receives funding from Bòrd na Gàidhlig and Creative Scotland. www.gaelicbooks.org

About Glasgow Life

Glasgow Life is an independent charity which provides culture, leisure and community learning services to citizens and visitors to Glasgow on behalf of Glasgow City Council. In 2018/19, nearly 19 million attendances were recorded across our venues, events and festivals.

Due to the evolving coronavirus situation, we’ve had to temporarily close our venues. During this period, we’ve moved much of our culture, sport and learning offering online. For our new online programming, search social media using the hashtag #GlasgowLifeGoesOn or visit https://www.glasgowlife.org.uk/glasgow-life-goes-on.

page4image25873408

June 1, 2020