A collective voice for literature and languages in Scotland

Donald Meek Award 2018 – submissions invited

The Gaelic Books Council is inviting submissions from Gaelic writers for the Donald Meek Award 2018. This award, established with financial assistance from Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig, aims to encourage and support new and established Gaelic writers and new Gaelic writing. Six entries were shortlisted for the Donald Meek Award 2017 and it was bestowed on Iain MacRae for his stage play, Taigh Sheonachain.

For more information and rules, see our website.

Submissions should be sent via email to rosemary@gaelicbooks.org  on or before 5pm on Friday 4th May 2018.

The shortlist will be announced early in September and the award will be presented at an evening reception in Glasgow in October 2018. The very best of luck!

Tha Comhairle nan Leabhraichean a’ sireadh thagraidhean bho sgrìobhadairean Gàidhlig airson farpais Duais Dhòmhnaill Meek 2018. Chuireadh an duais seo air chois le taic-airgid bho Alba Chruthachail agus bho Bhòrd na Gàidhlig le sùil gum misnich is gun cuidich i sgrìobhadairean Gàidhlig ùra agus stèidhichte. Chaidh sianar ainmeachadh air gèarr-liosta Duais Dhòmhnaill Meek 2017, agus chaidh am prìomh dhuais a bhuileachadh air Iain MacRath airson an dealbh-chluich, Taigh Sheonachain.

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh agus riaghailtean an seo.

Faodar an sgrìobhadh a chur a-steach gu h-eileagtronaigeach gurosemary@gaelicbooks.org  ro 17.00 air Dihaoine 4 Cèitean 2018. Feumar clàr-iarrtais (a gheibhear gu h-ìosal) a chur ris an tagradh. Thèid an geàrr-liosta fhoillseachadh aig toiseach na Sultaine agus thèid na duaisean a thoirt seachad aig tachartas sònraichte ann an Glaschu san Dàmhair 2018. Gur math a thèid leibh!

April 20, 2018