A collective voice for literature and languages in Scotland

Creative Scotland’s Gaelic Language Plan

Tha Alba Chruthachail air Plana Cànain Gàidhlig na buidhne fhoillseachadh, le fios air gealltanasan a thaobh taic do chànan agus cultar na Gàidhlig tarsainn nan ealan, sgrìn agus gnìomhachasan cruthachail thairis air an ath trì bliadhna.

Tha an dàrna Plana Cànain Gàidhlig aig a’ bhuidhinn (2019-22) a’ togail air taic a th’ ann mar-thà do chànan agus cultar na Gàidhlig agus tha e a’ mìneachadh mar a bhios a’ bhuidheann, agus na daoine agus buidhnean ris a bheil i a’ cumail taic, a’ cuideachadh ann a bhith a’ toirt amasan A’ Phlana Cànain Nàiseanta Gàidhlig 2018-2023 gu buil.

Thuirt Màiri Kidd, Ceannard Litreachais, Chànanan is Foillseachaidh, Alba Chruthachail: “Tha sinn toilichte am plana seo fhoillseachadh ann an 2019, Bliadhna nan Cànanan Dùthchasach aig UNESCO – ùrlar cumhachdach a leigeas leinn urram a nochdadh don àite cudromach a th’ aig a’ Ghàidhlig ann am beatha chultarach is chruthachail Alba.

“Tha cànan agus cultar na Gàidhlig nam pàirt bhunaiteach de fhèin-aithne Alba, agus nam pàirt mhòr de dh’iomadalachd agus suaicheantachd na dùthcha. Le taic bho luchd-obrach le eòlas sa chànan, bidh sinn a’ cumail taic ri buidhnean agus daoine fa leth anns na h-ealain Ghàidhlig, air sgrìn, anns na gnìomhachasan cruthachail agus tro ar prògraman maoineachaidh.

“O chionn goirid roghnaich sinn maoineachadh a chleachdadh gus àite a ghlèidheadh do neachd-labhairt na Gàidhlig air prògram Bhursaraidhean Cruthachail Weston Jerwood – tha am prògram ag amas air sgilean ceannardais an ath ghinealaich de luchd-ealain, luchd-glèidhidh, luchd-riochdachaidh agus daoine cruthachail eile bho bhuidhnean nach eil air an riochdachadh mar bu chòir a leasachadh. Tha sinn cuideachd ag obair air prògram ùr a chruthaicheas cothroman do bhreithnichearan ealain le Gàidhlig. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a’ foillseachadh tuilleadh mu na cothroman seo anns na seachdainean is mìosan ri thighinn.”

Thuirt Leas Phrìomh Mhinistear Iain Swinney: “Tha mi a’ cur fàilte air an taic agus aire don Ghàidhlig a th’ air am mìneachadh ann am Plana Cànain Alba Chruthachail. Tha a’ Ghàidhlig fo làn bhlàth sna gnìomhan cultarach a tha a’ tachairt air feadh na dùthcha agus tha àite cudromach aig Alba Chruthachail ann a bhith a’ cumail taic ris a’ chànan.”

___

Creative Scotland has published its Gaelic Language Plan, detailing commitments for support of Gaelic language and culture across the arts, screen and creative industries over the next three years.

The organisation’s second Gaelic Language Plan 2019-22 builds on existing support for Gaelic language and culture and sets out how the organisation and the people and organisations it supports will help deliver the aims set out in the National Gaelic Language Plan 2018 – 2023.

Mairi Kidd, Interim Head of Literature, Languages & Publishing, Creative Scotland said: “We’re pleased to publish this plan during the 2019 UNESCO International Year of Indigenous Language – an important platform for us to acknowledge and promote the importance of Gaelic within Scotland’s cultural and creative landscape.

“Gaelic language and culture form a key part of Scotland’s identity, and of our diversity and distinctiveness. With the support of Gaelic-speaking specialist staff we support the work of organisations and individuals in the Gaelic arts across all artforms, on screen, in the creative industries and through our funding programmes.

“We’ve recently provided funds to ring-fence a Weston Jerwood Creative Bursary for a Gaelic speaker – the programme aims to transform the leadership potential of the next generation of artists, curators, producers and creatives from under-represented backgrounds.  We’re also working on a new programme which creates new training opportunities for Gaelic-speaking arts critics.  We look forward to saying more about both opportunities within the coming months.”

Deputy First Minister John Swinney said: “I welcome the engagement and support for Gaelic outlined in Creative Scotland’s Language Plan. Gaelic is flourishing in the cultural activities that take place across the country and Creative Scotland has an important role to play in supporting the language.”

Reproduced from Creative Scotland’s news release. 

September 12, 2019

2018-2023 Draft Gaelic Language Plan

The second iteration of the National Library of Scotland’s Gaelic Language Plan is now out for public consultation.

The plan will remain open for this period of consultation from 19 January 2018 to 16 March 2018.

The Library is seeking the views and comments of interested individuals, businesses and local and national Gaelic organisations, regarding the content of its Draft Gaelic Language Plan which, once finalised, will cover the period 2018-2023.

All views and comments will be fully considered before the final draft of the plan is produced at the end of the eight-week period.

If you have any comments or queries regarding the content of the plan, please do send an email to GaelicLanguagePlan@nls.uk.

 

2018-2023 Dreachd Phlana Ghàidhlig

Thathar a’ dèanamh co-chomhairle phoblach air an dàrna tionndadh den Phlana Ghàidhlig aig Leabharlann Nàiseanta na h-Alba aig an àm seo.

Bidh a’ cho-chomhairle fosgailte eadar 19 Faoilleach 2018 agus 16 Màrt 2018.

Tha an Leabharlann a’ sireadh bheachdan bho dhaoine agus buidhnean aig a bheil ùidh sa chùis, a’ gabhail a-steach buidhnean Gàidhlig aig an ìre ionadail is nàiseanta, air an dreachd Phlana Ghàidhlig aige airson 2018-2023.

Thèid cnuasachadh air na beachdan uile a gheibhear sa cho-chomhairle mus tèid an dreachd mu dheireadh den phlana fhoillseachadh aig deireadh nan ochd seachdainean co-chomhairleachaidh.

Ma tha beachd no ceist sam bith agad mu shusbaint a’ phlana, cuir post-d gu GaelicLanguagePlan@nls.uk.

 

 

February 26, 2018