A collective voice for literature and languages in Scotland

Na Duaisean Litreachais 2021 / The Gaelic Literature Awards 2021 

Tha Na Duaisean Litreachais 2021 fosgailte airson thagraidhean bho sgrìobhadairean agus foillsichearan Gàidhlig. Bidh duaisean rim faighinn airson leabhraichean a chaidh fhoillseachadh eadar 01 Cèitean 2020 agus 30 Giblean 2021 ann an diofar ghnèithean litreachais: 

•Duais Chomann Ghàidhealach Lunnainn airson an leabhair fhicsein as fheàrr

•Duais Ruaraidh MhicThòmais airson an leabhair bhàrdachd as fheàrr, le taic bhoLeabharlann Bàrdachd na h-Alba

•Duais Dhòmhnaill Meek airson an leabhair neo-fhicsein as fheàrr

•Duais airson an leabhair as fheàrr do chloinn/òigridh

A bharrachd air leabhraichean a tha ann an clò mar-thà, faodaidh sgrìobhadairean làmh-sgrìobhainnean neo-fhoillsichte do chloinn is do dh’inbhich a chur a-steach, agus gheibh ùghdar na làmh-sgrìobhainn as fheàrr do chloinn cothrom an leabhar aca a leasachadh ann an co-bhann leis an fhoillsichear Acair. 

Thuirt Alison Lang, Stiùiriche Chomhairle nan Leabhraichean: “Tha sinn an comain ar caraidean aig Comann Gàidhealach Lunnainn agus Acair airson a bhith an sàs anns na Duaisean Litreachais a-rithist, mar a bha iad an-uiridh. Agus anns a’ bhliadhna sa bheil sinn a’ comharrachadh 100 bliadhna bho rugadh Ruaraidh MacThòmais, a’ chiad Chathraiche a bh’ aig Comhairle nan Leabhraichean, tha sinn taingeil do Leabharlann Bàrdachd na h-Alba airson taic a chumail ris an duais airson an leabhair bhàrdachd as fheàrr. Tro na duaisean seo tha sinn airson aire a thoirt don tàlant a th’ aig sgrìobhadairean Gàidhlig agus do chàileachd nan leabhraichean a chaidh fhoillseachadh sa bhliadhna a dh’fhalbh.” 

Thuirt Asif Khan, Stiùiriche Leabharlann Bàrdachd na h-Alba: “Tha Leabharlann Bàrdachd na h-Alba toilichte a bhith a’ cumail taic ris an fharpais airson an leabhair bhàrdachd as fheàrr am-bliadhna, air ainmeachadh airson fear de na cinn-suidhe urramach againn, Ruaraidh MacThòmais. Tha bàrdachd fo bhlàth ann an diofar choimhearsnachdan air feadh na h-Alba. Tha e cudromach gun aithnich sinn mar a tha bàrdachd a’ cur ri adhartas cultarach, sòisealta agus poilitigeach an nàisein, agus a’ gleidheadh, a’ taisbeanadh agus a’ comharrachadh nan cànanan dùthchasach againn.”

Thuirt Duncan Byatt, Ceann-suidhe Chomann Ghàidhealach Lunnainn: “Tha Comann Gàidhealach Lunnainn air leth toilichte a bhith a’ toirt taic a-rithist don duais airson an leabhair fhicsein as fheàrr, agus do Na Duaisean Litreachais san fharsaingeachd. Tha sinn taingeil do Chomhairle nan Leabhraichean airson an fharpais seo a chur air dòigh agus airson ùrlar a chruthachadh chan ann a-mhàin don neach-buannachaidh ach cuideachd airson barrachd leabhraichean ann an gnè-litreachais a tha a’ sìor fhàs agus a’ glacadh aire is macmheanmna nan leughadairean.”

Thuirt Agnes Rennie, Manaidsear Acair: “Tha Acair toilichte taic a chur ri Na Duaisean Litreachais agus tha sinn an dòchas gum faic sinn meall thagraidhean a’ tighinn air adhart le sgeulachdan ùra.”

Is e 30 Giblean 2021 an ceann-là agus gheibhear fios mu na cumhachan is riaghailtean an seo.

Thèid an luchd-buannachaidh ainmeachadh air 16 Sultain 2021.

Notaichean do Luchd-deasachaidh

’S i Comhairle nan Leabhraichean am prìomh bhuidheann le dleastanas airson taic a chumail ri ùghdaran agus ri foillsichearan Gàidhlig na h-Alba, agus airson ìomhaigh is ruigsinneachd leabhraichean Gàidhlig a thogail ann an Alba agus gu h-eadar-nàiseanta. ’S e carthannais chlàraichte a th’ ann an Comhairle nan Leabhraichean, a bhios a’ faighinn maoineachadh bho Bhòrd na Gàidhlig agus Alba Chruthachail.

Airson barrachd fiosrachadh cuiribh fios gu Alison Lang air alison@gaelicbooks.org. www.gaelicbooks.org 

ENGLISH

The Gaelic Literature Awards 2021 are open for submissions from Gaelic writers and publishers. Prizes will be awarded for books published between 01 May 2020 and 30 April 2021 in a number of categories: 

•The Highland Society of London Prize for the best fiction book

•The Derick Thomson Prize for the best poetry book, sponsored by the Scottish PoetryLibrary

•The Donald Meek Award for the best non-fiction book

•Best Book for Children or Young People

In addition to published books, there is also an opportunity for writers to submit unpublished manuscripts for children and for adults, and the winner of the best unpublished manuscript for children will have the opportunity to develop their book with Acair. 

Alison Lang, Director of the Gaelic Books Council, said: “We are indebted to our friends at the Highland Society of London and at Acair for supporting the Gaelic Literature Awards again, as they did last year. And in the year in which we are celebrating 100 years since the birth of Derick Thomson, the Gaelic Books Council’s first Chair, we are grateful to the Scottish Poetry Library for sponsoring the prize for the best poetry book. Through these awards we want to showcase the talents of Gaelic writers and the fine quality of the books that have been published over the past year.” 

Asif Khan, Director of the Scottish Poetry Library, said: “The SPL is delighted to support this year’s Gaelic poetry book prize, named after one of our founding Honorary Presidents, Derick Thomson. Poetry is blossoming in Scotland in all walks of life and across communities. It is important that we salute its expressive role in the progressive cultural, social and political development of the nation, and also for the conservation, promotion and celebration of our indigenous languages.” 

Duncan Byatt, President of the Highland Society of London said: “The Highland Society of London is extremely happy to continue its support for the prize for the best fiction book, and for the Gaelic Literature Awards in general. We are very grateful to the Gaelic Books Council for organising this competition and creating a platform, not just for the winner, but also for a growing selection of Gaelic fiction books to become more widely available and talked about by readers.”

Agnes Rennie, Manager of Acair, said: “Acair is pleased to support the Gaelic Literature Awards and we hope to see a flood of entries coming in with new stories.”

The deadline for submissions is 30 April 2021 and the terms and conditions can be found here.

The winners will be announced on 16 September 2021.

Notes for editors:

The Gaelic Books Council is the lead organisation supporting Scottish Gaelic writers and publishers, through grants, writer development, and the promotion of reading and enjoyment of literature. It is a registered charity and receives funding from Bòrd na Gàidhlig and Creative Scotland.

For more information and quotes, please contact Alison Lang on alison@gaelicbooks.org. www.gaelicbooks.org 

Reproduced from GBC’s press release.

March 4, 2021

Poetry by Heart Scotland 2017-18 is open!

Registrations are now open for the 2017-18 Poetry by Heart Scotland competition!

Participation in the competition is free of charge to all schools for S4-S6 pupils, aged 14-18.

To register your school or to ask any questions just email rose.harrison@spl.org.uk to receive your resource pack.

For more information, take a look at our handy Poetry by Heart Scotland guide.

 

Competition structure

Poetry by Heart Scotland has a pyramid structure: class heats are optional if you have lots of keen reciters but all participating schools have an official school competition.

School competition winners participate in regional heats, which this year are taking place in Universities across Scotland. The winners of all the regional heats take part in the national finals in March 2018.

The deadline for schools to register is Friday 3rd November 2017.

The poems

Students have to memorise and perform two poems – one written before 1914 and one after 1914.

One of the poems must be by a Scottish poet or a poet resident in Scotland.

You can find the permitted competition poems free at www.poetrybyheart.org.uk or on the Scottish Poetry library website at our Poetry by Heart Scotland pre-1914 and post-1914 tags.

Why not choose one poem from each website?

Download resources

When you register, SPL will send out a pack by post containing all of the documents you need to run PBHS in your school.You can find them online too here.

 

Information courtesy of Scottish Poetry Library.

 

October 3, 2017

National Poetry Day 2017 – Thurs 28 Sept

National Poetry Day is coming! On Thursday, 28 September, the Scottish Poetry Library (SPL) will take the lead in Scotland in promoting the UK’s annual celebration of poetry and poets.

The theme for National Poetry Day (NPD) 2017 is ‘freedom’.

In addition to providing unique resources to mark the day, the SPL is co-hosting three events and supporting the launch of BBC Scotland’s Poet in Residence.

Poets Don Paterson, Christine De Luca and Hugh McMillan will read at special events to celebrate NPD.

Award-winner Paterson will read in the unique setting of the Jupiter Artland sculpture park outside Edinburgh.

Christine De Luca will mark the end of her time as Edinburgh Makar with the publication of a collection of poems about the capital, Edinburgh: Singing the City, which she will launch at the SPL on NPD.

At the Robert Burns Birthplace Museum in Ayr, Hugh McMillan will perform his own work alongside competition winners from Alloway Primary, who have written their own poems for NPD.

National Poetry Day also marks the launch of BBC Scotland’s Poet in Residence.

Earlier this year, after an open call for submissions, BBC Scotland announced the second poet to take up the post is Stuart A. Paterson (succeeding Rachel McCrum, who held the post in 2015).

The residency, which is four months long and will conclude on Burns Night, begins with Paterson performing his own specially-written poem about ‘freedom’ to mark National Poetry Day.

The poem will incorporate a distinctive local word as part of UK-wide NPD celebrations: on that day, each of the 12 regional BBC areas will broadcast 12 poems by 12 local poets, with each poem inspired by a distinctive local word chosen through a call out for listener suggestions across the country.

The SPL is already making available resources for teachers and readers specially commissioned for 2017’s NPD.

The notes are based on six poems, all on this year’s theme of ‘freedom’, which have been turned into poem postcards.

The poems are in English, Gaelic and Scots, and are available from public libraries in Scotland for free.

The poems chosen include work by Kathleen Jamie and Julia Donaldson.

Audio and educational content – exclusive to the SPL – based on the six poems is available on our website now at http://www.scottishpoetrylibrary.org.uk/connect/national-poetry-day-2017-freedom.

– ENDS –

For further information, please contact Colin Waters
T: 0131-557-2876 or 0740-052-9150. E:
colin.waters@spl.org.uk

About the Scottish Poetry Library

The Scottish Poetry Library is a unique national resource and advocate for the art of poetry. The SPL is one of three poetry libraries in the UK, but the only one to be independently constituted and housed. The SPL now has over 45,000 items and has recently completed an extensive renovation of its building. Discover more about the SPL and its work throughout Scotland and beyond on the Library’s website: http://www.scottishpoetrylibrary.org.uk

About National Poetry Day

National Poetry Day is an annual celebration that inspires people throughout the UK to enjoy, discover and share poems. Everyone is invited to join in, whether by organising events, displays, competitions or by simply posting favourite lines of poetry on social media using #nationalpoetryday. National Poetry Day was founded in 1994 by the charity Forward Arts Foundation, whose mission is to celebrate excellence in poetry and increase its audience. Discover more about NPD: https://nationalpoetryday.co.uk/

 

September 27, 2017