A collective voice for literature and languages in Scotland

Na Duaisean Litreachais 2021 / The Gaelic Literature Awards 2021 

Tha Na Duaisean Litreachais 2021 fosgailte airson thagraidhean bho sgrìobhadairean agus foillsichearan Gàidhlig. Bidh duaisean rim faighinn airson leabhraichean a chaidh fhoillseachadh eadar 01 Cèitean 2020 agus 30 Giblean 2021 ann an diofar ghnèithean litreachais: 

•Duais Chomann Ghàidhealach Lunnainn airson an leabhair fhicsein as fheàrr

•Duais Ruaraidh MhicThòmais airson an leabhair bhàrdachd as fheàrr, le taic bhoLeabharlann Bàrdachd na h-Alba

•Duais Dhòmhnaill Meek airson an leabhair neo-fhicsein as fheàrr

•Duais airson an leabhair as fheàrr do chloinn/òigridh

A bharrachd air leabhraichean a tha ann an clò mar-thà, faodaidh sgrìobhadairean làmh-sgrìobhainnean neo-fhoillsichte do chloinn is do dh’inbhich a chur a-steach, agus gheibh ùghdar na làmh-sgrìobhainn as fheàrr do chloinn cothrom an leabhar aca a leasachadh ann an co-bhann leis an fhoillsichear Acair. 

Thuirt Alison Lang, Stiùiriche Chomhairle nan Leabhraichean: “Tha sinn an comain ar caraidean aig Comann Gàidhealach Lunnainn agus Acair airson a bhith an sàs anns na Duaisean Litreachais a-rithist, mar a bha iad an-uiridh. Agus anns a’ bhliadhna sa bheil sinn a’ comharrachadh 100 bliadhna bho rugadh Ruaraidh MacThòmais, a’ chiad Chathraiche a bh’ aig Comhairle nan Leabhraichean, tha sinn taingeil do Leabharlann Bàrdachd na h-Alba airson taic a chumail ris an duais airson an leabhair bhàrdachd as fheàrr. Tro na duaisean seo tha sinn airson aire a thoirt don tàlant a th’ aig sgrìobhadairean Gàidhlig agus do chàileachd nan leabhraichean a chaidh fhoillseachadh sa bhliadhna a dh’fhalbh.” 

Thuirt Asif Khan, Stiùiriche Leabharlann Bàrdachd na h-Alba: “Tha Leabharlann Bàrdachd na h-Alba toilichte a bhith a’ cumail taic ris an fharpais airson an leabhair bhàrdachd as fheàrr am-bliadhna, air ainmeachadh airson fear de na cinn-suidhe urramach againn, Ruaraidh MacThòmais. Tha bàrdachd fo bhlàth ann an diofar choimhearsnachdan air feadh na h-Alba. Tha e cudromach gun aithnich sinn mar a tha bàrdachd a’ cur ri adhartas cultarach, sòisealta agus poilitigeach an nàisein, agus a’ gleidheadh, a’ taisbeanadh agus a’ comharrachadh nan cànanan dùthchasach againn.”

Thuirt Duncan Byatt, Ceann-suidhe Chomann Ghàidhealach Lunnainn: “Tha Comann Gàidhealach Lunnainn air leth toilichte a bhith a’ toirt taic a-rithist don duais airson an leabhair fhicsein as fheàrr, agus do Na Duaisean Litreachais san fharsaingeachd. Tha sinn taingeil do Chomhairle nan Leabhraichean airson an fharpais seo a chur air dòigh agus airson ùrlar a chruthachadh chan ann a-mhàin don neach-buannachaidh ach cuideachd airson barrachd leabhraichean ann an gnè-litreachais a tha a’ sìor fhàs agus a’ glacadh aire is macmheanmna nan leughadairean.”

Thuirt Agnes Rennie, Manaidsear Acair: “Tha Acair toilichte taic a chur ri Na Duaisean Litreachais agus tha sinn an dòchas gum faic sinn meall thagraidhean a’ tighinn air adhart le sgeulachdan ùra.”

Is e 30 Giblean 2021 an ceann-là agus gheibhear fios mu na cumhachan is riaghailtean an seo.

Thèid an luchd-buannachaidh ainmeachadh air 16 Sultain 2021.

Notaichean do Luchd-deasachaidh

’S i Comhairle nan Leabhraichean am prìomh bhuidheann le dleastanas airson taic a chumail ri ùghdaran agus ri foillsichearan Gàidhlig na h-Alba, agus airson ìomhaigh is ruigsinneachd leabhraichean Gàidhlig a thogail ann an Alba agus gu h-eadar-nàiseanta. ’S e carthannais chlàraichte a th’ ann an Comhairle nan Leabhraichean, a bhios a’ faighinn maoineachadh bho Bhòrd na Gàidhlig agus Alba Chruthachail.

Airson barrachd fiosrachadh cuiribh fios gu Alison Lang air alison@gaelicbooks.org. www.gaelicbooks.org 

ENGLISH

The Gaelic Literature Awards 2021 are open for submissions from Gaelic writers and publishers. Prizes will be awarded for books published between 01 May 2020 and 30 April 2021 in a number of categories: 

•The Highland Society of London Prize for the best fiction book

•The Derick Thomson Prize for the best poetry book, sponsored by the Scottish PoetryLibrary

•The Donald Meek Award for the best non-fiction book

•Best Book for Children or Young People

In addition to published books, there is also an opportunity for writers to submit unpublished manuscripts for children and for adults, and the winner of the best unpublished manuscript for children will have the opportunity to develop their book with Acair. 

Alison Lang, Director of the Gaelic Books Council, said: “We are indebted to our friends at the Highland Society of London and at Acair for supporting the Gaelic Literature Awards again, as they did last year. And in the year in which we are celebrating 100 years since the birth of Derick Thomson, the Gaelic Books Council’s first Chair, we are grateful to the Scottish Poetry Library for sponsoring the prize for the best poetry book. Through these awards we want to showcase the talents of Gaelic writers and the fine quality of the books that have been published over the past year.” 

Asif Khan, Director of the Scottish Poetry Library, said: “The SPL is delighted to support this year’s Gaelic poetry book prize, named after one of our founding Honorary Presidents, Derick Thomson. Poetry is blossoming in Scotland in all walks of life and across communities. It is important that we salute its expressive role in the progressive cultural, social and political development of the nation, and also for the conservation, promotion and celebration of our indigenous languages.” 

Duncan Byatt, President of the Highland Society of London said: “The Highland Society of London is extremely happy to continue its support for the prize for the best fiction book, and for the Gaelic Literature Awards in general. We are very grateful to the Gaelic Books Council for organising this competition and creating a platform, not just for the winner, but also for a growing selection of Gaelic fiction books to become more widely available and talked about by readers.”

Agnes Rennie, Manager of Acair, said: “Acair is pleased to support the Gaelic Literature Awards and we hope to see a flood of entries coming in with new stories.”

The deadline for submissions is 30 April 2021 and the terms and conditions can be found here.

The winners will be announced on 16 September 2021.

Notes for editors:

The Gaelic Books Council is the lead organisation supporting Scottish Gaelic writers and publishers, through grants, writer development, and the promotion of reading and enjoyment of literature. It is a registered charity and receives funding from Bòrd na Gàidhlig and Creative Scotland.

For more information and quotes, please contact Alison Lang on alison@gaelicbooks.org. www.gaelicbooks.org 

Reproduced from GBC’s press release.

March 4, 2021

Digital technology to be a mainstay of the Gaelic Books Council in 2021

A dh’aindeoin dùbhlan na bliadhna 2020 do ghnìomhachas an fhoillseachaidh ann an Alba, tha Comhairle nan Leabhraichean air soirbheachadh, tro teicneòlas didseatach, air taic a chumail ri sgrìobhadairean agus foillsichearan, agus air cliù litreachas na Gàidhlig àrdachadh ann an Alba agus gu h-eadar-nàiseanta. Leanaidh an cuideam seo air tachartasan agus reic air-loidhne tron bhliadhna 2021 agus thèid làrach-lìn ùr a chur air bhonn as t-Earrach a bheir barrachd fiosrachaidh is roghainnean do luchd-ceannachd leabhraichean.

B’ fheudar bùth-leabhraichean Chomhairle nan Leabhraichean ann an Glaschu a dhùnadh airson còrr is trì mìosan nuair a thòisich an glasadh-sluaigh sa Mhàrt 2020, agus a-rithist rè an dàrna sgapadh den a’ Choròna-bhìoras sa gheamhradh. Gu fortanach, bha e comasach reic caillte fhaighinn air ais tro reic air-loidhne, a chaidh suas 115% ann an 2020 an taca ri 2019. Bha reic air-loidhne ga bheathachadh le fàs ùidh ann an ionnsachadh na Gàidhlig am measg a’ phobaill agus soirbheachas leabhraichean ùra bho foillsichearan Albannach neo-eisimeileach le taic bho Chomhairle nan Leabhraichean, leithid 100 Dàn as Fheàrr Leinn deasaichte le Pàdraig MacAoidh and Jo NicDhòmhnaill (Luath Press) agus Air an Oir le Iain D. Urchardan (Acair).

Bha tachartasan air-loidhne cudromach don Chomhairle ann an 2020 a thaobh a bhith conaltradh le leughadairean Gàidhlig agus a’ tairgsinn chothroman cosnaidh do sgrìobhadairean aig àm doirbh do dhaoine a bhios ag obair air an cinn fhèin. Thòisich seo le sreath de ochd bhidiothan bàrdachd a choimiseanaich a’ Chomhairle bho diofar bhàird. Nam measg bha ‘An Cruth-atharrachaidh’, dàn le Eòghan Stiùbhart a fhuair thairis air 3,000 seallaidhean air na meadhanan sòisealta. Cuideachd air a’ phrògram bha tachartas bàrdachd mar phàirt den Mhòd Nàiseanta Rìoghail Air-loidhne agus caochladh leabhraichean gan cur air bhog air Zoom, a’ gabhail a-steach An Gille, am Famh, an Sionnach ’s an t-Each (Luath Press), an tionndadh Gàidhlig den a’ ‘bestseller’ aig Teàrlach Mackesy, The Boy, the Mole, the Fox and the Horse. Cho math ri daoine bho air feadh Alba, bha daoine a’ coimhead nan tachartasan seo ann an dùthchannan eile cho fad air falbh ris na Stàitean Aonaichte.

Bha na Duaisean Litreachais 2020 cuideachd air an lìbhrigeadh air-loidhne an-uiridh. Chaidh a’ chuirm a chraoladh air YouTube, le duaisean gan toirt seachad ann an ceithir raointean (ficsean, neo-fhicsean, bàrdachd agus leabhraichean cloinne) airson leabhraichean foillsichte rè na bliadhna a dh’fhalbh, agus dà dhuais eile airson làmh-sgrìobhainnean neo-fhoillsichte do dh’inbhich agus do chloinn. Bha an craoladair Niall Iain Dòmhnallach na fhear an taighe airson na cuirme, leis an t- seinneadair Joy Dunlop agus am preasantair telebhisean cloinne ainmeil Donaidh Dòtaman am measg nan aoighean sònraichte a bha a’ toirt seachad dhuaisean. Bha ceòl na h-oidhche leis a’ chòmhlan-ciùil Ghàidhlig eileagtronaigeach, Whyte.

Le sgoiltean agus sgoiltean-àraich dùinte, chaidh Leugh is Seinn le Linda – pròiseact leis a’ Chomhairle a bhios a’ toirt sheiseanan de sgeulachdan, òrain agus geamannan do chloinn, air an lìbhrigeadh le preasantair telebhisean cloinne air BBC ALBA, Linda NicLeòid – a ghluasad air-loidhne cuideachd. Bha luchd-amhairc uaireannan cho mòr ri 400 teaghlach a’ coimhead nan seiseanan air YouTube gach seachdain. Nuair a thill na sgoiltean san t-Sultain, thòisich a’ Chomhairle ag obrachadh còmhla ri e-Sgoil gus seiseanan air-loidhne de Leugh is Seinn le Linda a thabhann do chloinn ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig air feadh na h-Alba, a’ ruigsinn còrr is 660 sgoilearan. Chuir Leugh is Seinn crìoch air a’ bhliadhna le partaidh Nollaig air-loidhne. Leugh Linda ‘An Oidhche ron Nollaig’ le Clement Clarke Moore don chloinn, a chaidh a chur dhan a’ Ghàidhlig leis an sgrìobhadair chliùiteach, Mòrag Anna NicNèill agus thàinig Bodach na Nollaig fhèin a chèilidh!

Tha a’ Chomhairle cuideachd air a bhith trang a’ roinn taic-airgid air sgrìobhadairean agus ùghdaran gus leabhraichean ùra a chruthachadh ann am farsaingeachd de ghnèithean-sgrìobhaidh, le 16 sgrìobhadair agus 20 foillsichear a’ faighinn thabhartasan bhon Chomhairle ann an 2020. Ann an 2021, bidh leughadairean a’ cur fàilte air leithid Tuathanas nan Creutairean le Seòras Orwell air eadar-theangachadh le Aonghas Pàdraig Caimbeul (Luath Press), an nobhail eucoir dhrùidhteach Hiort le Iain Fionnlagh MacLeòid (CLÀR) agus Sgeulachdan Gàidhlig Iain Mhic a’ Ghobhainn deasaichte le Iain MacDhòmhnaill agus Moray Watson (Scottish Gaelic Texts Society), cruinneachadh cudromach far am bi na sgeulachdan Gàidhlig aig Mac a’ Ghobhainn foillsichte còmhla airson a’ chiad uair.

Tha obair air leasachadh sgrìobhadairean cuideachd a’ leantainn a dh’aindeoin a’ ghlasaidh-sluaigh, leis a’ Chomhairle ag obrachadh còmhla ri Urras Leabhraichean na h-Alba agus Playwrights’ Studio Scotland gus sgrìobhadairean a mheantradh aig diofar cheumannan nan cùrsaichean-obrach. Tha co-fharpaisean sgrìobhaidh cuideachd ri thighinn, le aon a’ comharrachadh 1,500 bliadhna bho rugadh Calum Cille fosgailte an-dràsta, agus tèile a’ comharrachadh 100 bliadhna bho rugadh an t-Ollamh Ruaraidh MacThòmais, ciad Cathraiche Comhairle nan Leabhraichean, ri fhosgladh nas fhaide air adhart am bliadhna. Bidh a’ cho-fharpais seo mar phàirt de dh’iomairt nas fharsainge aig a’ Chomhairle gus beatha an Ollaimh MhicThòmais a chomharrachadh ann an 2021.

Ann a bhith a’ toirt a h-uile càil seo gu buill, tha a’ Chomhairle air taic fhaighinn bho Bòrd na Gàidhlig agus Alba Chruthachail, airson prìomhachas a chur air amasan Plana Nàiseanta na Gàidhlig agus air Ro-innleachd nan Ealain airson Alba, le fòcas air sàr-mhathas sna h-ealain agus àrdachadh cleachdadh na Gàidhlig. Tha dìlseachd an luchd-ceannaich againn agus fialaidheachd thabhairtearan fa-leth air a bhith riatanach ann a bhith a’ beathachadh Comhairle nan Leabhraichean tro 2020, agus tha sinn a’ coimhead le misneachd gu 2021. 

Notaichean do Luchd-deasachaidh 

’S i Comhairle nan Leabhraichean am prìomh bhuidheann le dleastanas airson taic a chumail ri ùghdaran agus ri foillsichearan Gàidhlig na h-Alba, agus airson ìomhaigh is ruigsinneachd leabhraichean Gàidhlig a thogail ann an Alba agus gu h-eadar-nàiseanta. ’S e carthannais chlàraichte a th’ ann an Comhairle nan Leabhraichean, a bhios a’ faighinn maoineachadh bho Bhòrd na Gàidhlig agus Alba Chruthachail. 

Airson barrachd fiosrachadh cuiribh fios gu Alison Lang air alison@gaelicbooks.org

 

ENGLISH

2020 was a year like no other for the publishing industry in Scotland, and many publishers have faced significant challenges, but by adapting to digital technology the Gaelic Books Council has been able to support Scottish Gaelic authors and publishers and to raise the profile of Gaelic literature in Scotland and internationally. The focus on digital events and online book sales is set to continue as the Gaelic Books Council’s programme for 2021 gets underway, with a new website set to launch in the spring.

The lockdown measures introduced in March 2020 forced the closure of the Gaelic bookshop in Glasgow for more than three months, and again with the second wave of the pandemic in the winter. Fortunately, the initial loss in book sales was mitigated by online sales through gaelicbooks.org, which rose 115% in 2020 compared with 2019. Online sales were driven by the increasing interest in learning the language, and by the success of new titles produced by independent Scottish publishers with grant funding from the Gaelic Books Council, such as Peter Mackay and Jo MacDonald’s 100 Dàn as Fheàrr Leinn / 100 Favourite Gaelic Poems (Luath Press) and John Urquhart’s Air an Oir (Acair).

Moving literary events online early in the first lockdown was a vital element of the Gaelic Books Council’s success in engaging with readers during 2020, and in continuing to offer Gaelic writers opportunities to earn income during a difficult time for freelancers. This started with the commissioning of a series of eight poetry videos. One video featuring the poem ‘An Cruth-atharrachaidh’ by Eòghan Stewart was viewed over 3,000 times on social media. The GBC also hosted a live poetry event as part of the Virtual Royal National Mòd in October and several online book launches via Zoom, including the launch of the Gaelic translation of Charlie Mackesy’s bestseller, The Boy, the Mole, the Fox and the Horse An Gille, am Famh an Sionnach ’s an t-Each) (Luath Press), attracting large audiences from as far afield as America.

Another event which had to be moved online was the Gaelic Literature Awards 2020. The ceremony was streamed on YouTube, with prizes awarded in four categories (fiction, non-fiction, poetry and children’s books) for titles published during the previous year, and a further two prizes for the best unpublished manuscripts for children and adults’ books. The awards ceremony was hosted by broadcaster Niall Iain MacDonald with guest presenters including weather reporter Joy Dunlop and popular children’s TV presenter Donnie Dòtaman. Viewers were also treated to a music video from the Gaelic electronic band, Whyte during the interlude.

With schools and nurseries closed, the popular Leugh is Seinn le Linda (Read and Sing with Linda) sessions also moved online, with as many as 400 households tuning in weekly to enjoy Gaelic stories and songs on YouTube with BBC ALBA children’s television presenter, Linda MacLeod. When the schools returned in September, the GBC partnered with online learning platform e-Sgoil to provide Leugh is Seinn le Linda to pupils in Gaelic Medium Education across Scotland, reaching more than 660 pupils. Leugh is Seinn le Linda ended the year with an online Christmas party featuring a Gaelic rendition of Clement Clarke Moore’s ‘’Twas the Night Before Christmas’ (An Oidhche ron Nollaig), translated by award-winning writer Morag Ann MacNeil, and an appearance from Santa himself!

Behind the scenes, new books are in the pipeline and authors continue to benefit from GBC commission grants, with 16 writers and 20 publishers receiving support in 2020 to produce new books across a range of genres. In 2021, readers can look forward to the first Gaelic version of a George Orwell novel, Animal Farm translated by Angus Peter Campbell (Luath Press), exciting crime novels like Hiort by Iain Finlay Macleod (CLÀR) and timeless anthologies including Sgeulachdan Gàidhlig Iain Mhic a’ Ghobhainn, the first complete collection of Iain Crichton Smith’s Gaelic short stories, edited by Ian MacDonald and Moray Watson (Scottish Gaelic Texts Society).

The Gaelic Books Council’s writer development programmes also continue despite the lockdown, partnering with Scottish Book Trust and with Playwrights’ Studio Scotland to mentor writers at different stages of their careers. Several writing competitions are also planned for 2021, including one to mark 1,500 years since the birth of St Columba which is currently open for entries, and another to mark the centenary of the first Chair of the Gaelic Books Council, Professor Derick Thomson’s birth, which will be part of a wider GBC initiative celebrating Professor Thomson’s life during 2021.

In achieving all of this, the Gaelic Books Council has had the continuing support of its two main funders, Bòrd na Gàidhlig and Creative Scotland, prioritising the aims of the National Plan for Gaelic and of the Arts Strategy for Scotland with an emphasis on artistic excellence and increasing Gaelic usage. The loyalty of our customers and the generosity of individual donors have also been vital in sustaining the organisation throughout 2020, and we look with confidence to the coming year.

Notes for editors: 

The Gaelic Books Council is the lead organisation supporting Scottish Gaelic writers and publishers, through grants, writer development, and the promotion of reading and enjoyment of literature. It is a registered charity and receives funding from Bòrd na Gàidhlig and Creative Scotland. 

For more information and quotes, please contact Alison Lang on alison@gaelicbooks.org 

January 26, 2021